Vergelijk hier prijzen voor fotografen

Privacy

LEES DEZE OVEREENKOMST VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst is tussen u en Pecu Nino UAB (hierna genoemd “we”, “wij”, “ons”) betreffende uw gebruik van deze website waarop deze overeenkomst gepubliceerd is en toegankelijk vanop alle hoofdpagina’s op deze website.

Dit is een website van Pecu Nino UAB (hierna genoemd  “de website”, “deze website”). Ons postadres is Draugystes g. 19, 51230 Kaunas, Lithuania.
Ons B.T.W.-nummer is LT100007361012

1.     Aanvaarding van voorwaarden.
Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid, de verkoopsvoorwaarden en alle andere regels en richtlijnen die op deze website gepubliceerd zijn. We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. We kunnen u hiervan op de hoogte brengen op verschillende manieren, waaronder het publiceren op de website. U kunt bepalen wanneer we voor het laatst deze overeenkomst gewijzigd hebben aan de hand van de vermelding “Laatst bijgewerkt op” gevolgd door de datum van wijziging (hierna genoemd “wijzigingsdatum”). Uw gebruik van de website na de vermelde wijzigingsdatum houdt automatisch in dat u deze wijzigingen aanvaardt, op voorwaarde dat, zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring, de wijzigingen niet met terugwerkende kracht kunnen toegepast worden. We kunnen ten allen tijde de website geheel of gedeeltelijk wijzigen of ontoegankelijk maken of nieuwe mogelijkheden toegankelijk stellen voor sommige of voor alle gebruikers.

2.     Juridische bevoegdheid.
Deze website wordt uitgebaat vanuit België en enkel de Belgische rechtbanken die jurisdictie hebben in het gebied waar Pecu Nino UAB gevestigd is zijn bevoegd, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. Deze website kan ongeschikt zijn voor gebruik in bepaalde jurisdicties buiten België. Bij gebruik van deze website erkent u dit te doen op eigen initiatief en op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk om hierbij in regel te zijn met uw lokale wetgeving. We behouden het recht om deze website ontoegankelijk te maken voor bepaalde regio’s.

3.     Intellectuele eigendomsrechten (hierna genoemd i.e.).
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Pecu Nino UAB of de betreffende auteur of rechthebbende van het i.e. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. (zie paragraaf 6 voor meer mogelijkheden om inhoud van deze website te delen met anderen)

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken of beeldmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Deze mag u niet gebruiken. Alle rechten voorbehouden.

Als Pecu Nino UAB u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te publiceren, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Pecu Nino UAB tegen aanspraken van derden en blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor alle door u gepubliceerde informatie.

4.     Informatie ingezonden via de website.
Alle informatie die u via de website inzendt, is onderworpen aan ons privacy-beleid, welke bij deze deel uit maakt van deze overeenkomst, zoals beschreven in de rubriek “Privay-beleid”. Bij het gebruik van onze website verbindt u er zich toe dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn en dat deze niet strijdig zijn met andere artikels uit onze gebruiksvoorwaarden en dat deze niet strijdig zijn met de Belgische en/of Europese wetgeving. Pecu Nino UAB kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de door u verstrekte gegevens. Bij geschillen zal Pecu Nino UAB aan de gerechtelijke instanties alle informatie verschaffen die nuttig kan zijn als bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de verstrekte gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de logbestanden van deze website. 

Bij het verstrekken van gegevens via de website geeft u Pecu Nino UAB de toestemming deze te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

U gaat er mee akkoord dat indien de door u verstrekte informatie fout, niet representatief, misleidend, overbodig of onvolledig is, wij u het gebruik van de website mogen ontzeggen en andere gebruikers van de website hiervan op de hoogte mogen brengen om eventuele schade te voorkomen of te herstellen door middel van publicatie op de website.

6.     Hyperlinks en citaten 
·       Aanbrengen van een hyperlink naar deze website.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina op deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de link moet openen in een nieuw venster en het URL-adres van deze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Bij elke link moet duidelijk onze site als bron vermeld worden. 
·       Citeren van inhoud op deze website.
U mag op uw eigen website inhoud van deze website citeren. Het citaat mag maximaal 1000 tekens bevatten. Bij elk citaat moet duidelijk onze site als bron vermeld worden en moet er een hyperlink aangebracht verwijzend naar de originele inhoud op deze website. 
·       Links naar andere websites beheerd door Pecu Nino UAB.
Deze website bevat links naar andere websites van Pecu Nino UAB. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. 
·       Links naar websites beheerd door derden.
Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Pecu Nino UAB controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Pecu Nino UAB en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Pecu Nino UAB de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.


7.     Aansprakelijkheid van Pecu Nino UAB.
Pecu Nino UAB streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk op een zo veilig mogelijke manier te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, schadelijk zijn voor de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker of virussen bevatten, dan kan Pecu Nino UAB hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Afgebeelde foto's op Pecu Nino UAB-websites kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn aldus niet bindend. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.


8.     Sancties bij schending van deze overeenkomst.
Bij het niet naleven van deze overeenkomst kan Pecu Nino UAB volgende sancties treffen: 
·         Het blokkeren van het account. 
·         Het verbieden om de website te gebruiken. 
In geval van ernstig misbruik of het misleiden van andere gebruikers of een sterk vermoeden hiervan kan Pecu Nino UAB andere gebruikers van de website op de hoogte brengen van dit misbruik of misleiden, zoals beschreven in paragraaf 4. 
Bij het treffen van één of meerdere van deze sancties zal Pecu Nino UAB betreffende gebruiker op de hoogte brengen via een e-mail naar het door de gebruiker geregistreerde e-mailadres, indien mogelijk. In sommige gevallen zal Pecu Nino UAB niet nalaten om klacht neer te leggen bij de bevoegde instanties.

 

Privacy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw IP-adres. 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 
- uw domeinnaam en uw IP-adres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt op onze website 
Deze informatie wordt gebruikt 
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden 
De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'). 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat op de vaste schijf van uw computer bewaard wordt. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals o.a. de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, 
- om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
- om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt 
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met derden op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpaginas. Als u een bezoek brengt aan onze site, kunnen die derden op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres. 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid ?
------------------------------------------------------------------
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons per brief op ons adres zoals bovenaan deze pagina vermeld. 
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf of onze partners, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'. 
Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'. 
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, 
- kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.
- kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'. 
Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van uw bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, 
- kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.
- kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'. 
Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen.
Het gebruik van uw contactgegevens voor commerciële doeleinden maakt deel uit van uw gebruik van deze website met een gratis account. Om geen commerciële communicatie te ontvangen dient u zich te abonneren op een Plus-account waarna u uw voorkeuren kunt opgeven in het accountbeheer of dient u uw gratis account te schrappen in het accountbeheer. 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kan dit via het accountbeheer. 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Onze troeven

  • Snelle dienstverlening
  • De laagste prijzen
  • Professionele aanbieders
  • Uw voordeel centraal
  • Erkende leveranciers

Geniet van uiterst voordelige prijzen dankzij deze website. Prijzen vergelijken van fotografen loont de moeite. De beste deal vindt u hier!

Prijzen vergelijken loont de moeite!

Doe voordeel op uw aankoop door prijsvergelijk.

Copyright 2012

Over ons | Home | Privacy